Zelf het formaat van uw LEDWall bepalen?

LEDSquare maakt het mogelijk

Zelf het formaat van uw LEDWall bepalen?

LEDSquare maakt het mogelijk

Leveringsvoorwaarden LEDSquare

Algemene voorwaarden huur

1.1 LEDSquare verbindt zich aan de afnemer, de in de (ver-)huurovereenkomst nader gespecificeerde apparatuur ten gebruike in huur af te staan. Afnemer verbindt zich om deze apparatuur van LEDSquare ten gebruike in huur aan te nemen.

1.2 Afnemer verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde onverwijld na beëindiging van de huurperiode aan LEDSquare terug te bezorgen, één en ander met inachtneming van het hierna bepaalde.

1.3 LEDSquare blijft gedurende de gehele huurperiode eigenaar van het gehuurde en heeft te allen tijde het recht om het gehuurde direct op te eisen indien zij op goede gronden vreest dat afnemer zijn verplichtingen uit de (ver-)huurovereenkomst niet na zal komen.

1.4 Indien afnemer de gehuurde apparatuur na afloop van de huurperiode koopt, rust er op die apparatuur, ongeacht hetgeen in artikel 1.3 is bepaald, een garantie van 1 maand vanuit LEDSquare.

1.5 Mede in het licht van artikel 1.11 kan afnemer tegen meerprijs een (transport-)verzekering voor het gehuurde afsluiten. De verzekeringsvoorwaarden, waarvan een eigen risico voor afnemer deel uitmaakt, liggen voor afnemer ter inzage ten kantore van LEDSquare.

1.6 Gedurende de gehele huurperiode is afnemer gehouden het gehuurde in overeenstemming met zijn aard te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging.

1.7 Bij annulering van de (ver-)huurovereenkomst tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode is afnemer LEDSquare 50% van de totaal overeengekomen huursom verschuldigd. Bij annulering van de (ver-)huurovereenkomst binnen 1 dagen voor aanvang van de huurperiode is afnemer LEDSquare 100% van de totaal overeengekomen huursom verschuldigd. Annulering van de (ver-)huurovereenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.

1.8 De huur van de apparatuur wordt door partijen aangegaan voor een overeengekomen periode. De huurperiode vangt aan op de dag van aflevering of beschikbaarstelling van de apparatuur door LEDSquare en eindigt op de overeengekomen einddatum indien de apparatuur op de einddatum geheel en in goede staat door de afnemer bij LEDSquare is terugbezorgd. Wanneer de apparatuur binnen de overeengekomen huurperiode aan LEDSquare wordt terugbezorgd, blijft afnemer de huursom voor de gehele, overeengekomen huurperiode verschuldigd.

1.9 Indien afnemer de gehuurde apparatuur niet tijdig terugbezorgt bij LEDSquare, is afnemer over die periode totdat de gehuurde apparatuur wel is terugbezorgd huurpenningen verschuldigd aan LEDSquare.

1.10 Indien ondanks inspanningen van LEDSquare tijdens de huurperiode blijkt dat op de gehuurde apparatuur enige vorm van informatie aanwezig is die niet bestemd is voor afnemer, stelt afnemer LEDSquare bij ontdekking daarvan direct op de hoogte. Afnemer zal betreffende informatie vertrouwelijk behandelen en niet verspreiden.

1.11 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico van de gehuurde apparatuur voor rekening van de afnemer, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet verrichte handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, dus ook in geval van overmacht aan de kant van de afnemer. Afnemer is verplicht alle schade, hieronder ook begrepen de schade die mogelijk ontstaat of is ontstaan tijdens het transport van het gehuurde, aan de gehuurde apparatuur te vergoeden op basis van vervangingswaarde. LEDSquare is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook die afnemer lijdt als gevolg van gebruik van de in de (ver-)huurovereenkomst gespecificeerde apparatuur.

1.12 LEDSquare behoudt zich het recht voor om na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode de (ver-)huurovereenkomst niet te verlengen. LEDSquare is niet verplicht ter zake opgaaf van redenen te verstrekken.

1.13 Betaling van de huursom geschiedt bij aanvang van de huurperiode, tenzij anders is overeengekomen. Bij afhalen van gehuurde apparatuur aan het magazijn van LEDSquare heeft afnemer de mogelijkheid om via PIN te betalen.

1.14 Indien in de (ver-)huurovereenkomst een koopoptie van de gehuurde apparatuur is opgenomen, kan de afnemer van die koopoptie slechts gebruik maken wanneer hij volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit die (ver-)huurovereenkomst.

1.15 Vanaf de dag van aanvang van de overeengekomen huurperiode wordt de apparatuur ter beschikking van de afnemer gesteld. Afnemer kan er voor kiezen apparatuur bij het magazijn van LEDSquare op te halen, dan wel op eigen kosten af te laten leveren op een door afnemer aan te geven afleveradres. De afnemer heeft het recht de apparatuur voor afname of verzending te keuren. Indien afnemer van dit recht geen gebruik maakt wordt de apparatuur geacht in goede staat, volledig en conform overeenkomst ter beschikking van de afnemer te zijn gesteld, behoudens schriftelijke reclames door of vanwege de afnemer die LEDSquare bereiken binnen één werkdag na aflevering en/of installatie van de apparatuur.

1.16 Tenzij anders overeengekomen wordt de verhuurde apparatuur zonder eventuele opties en/of systeemopties ter beschikking gesteld aan afnemer en garandeert LEDSquare op geen enkele wijze de compatibiliteit van het gehuurde met andere apparatuur, programmatuur of andere materialen en/of de bruikbaarheid voor het door de afnemer beoogde doel.

1.17 LEDSquare controleert de verhuurde apparatuur bij terugbezorging en heeft na terugname van de verhuurde apparatuur het recht om de schade voor missende en/of defecte apparatuur door te belasten aan de afnemer.

1.18 Met betrekking tot de door LEDSquare geconstateerde gebreken en de daaruit voorvloeiende kosten, rust op LEDSquare geen andere bewijslast dan overlegging van een gespecificeerde rekening.

1.19 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke mutaties en/of reparaties van de gehuurde apparatuur door of namens LEDSquare uitgevoerd. De afnemer mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van LEDSquare de eventuele mutaties en/of reparaties laten uitvoeren door deskundig personeel, waarbij uitsluitend originele onderdelen mogen worden gebruikt.

1.20 Gedurende de huurperiode is LEDSquare te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van de gehuurde apparatuur te controleren. De afnemer dient op eerste verzoek van LEDSquare onverwijld toegang tot de gehuurde apparatuur te verlenen.

1.21 Afnemer vrijwaart LEDSquare ter zake tegen alle gevolgen van het niet strikt naleven van aan de gehuurde apparatuur en/of daarop geïnstalleerde software verbonden licenties.

1.22 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LEDSquare is het de afnemer niet toegestaan de gehuurde apparatuur, programmatuur of andere materialen buiten de landsgrenzen te (doen) brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de (ver-)huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

Méér dynamiek op uw stand en event

Wordt u de publiekstrekker van de beurs?

Met LEDSquare is dat zó geregeld!

Offerte aanvragen

Wij horen graag wat uw wensen zijn

Ik wil het liefst contact via
e-mailtelefoon

Liever persoonlijk contact? Bel (088) 1410 266

Wij vertellen graag wat we voor u kunnen doen!

Scroll to top